Vojvodinskí slováci v Kanade

23,78 


Back Cover

Druhá kniha v kolekcii „Slováci v Kanade“ nadväzujúca na knihu „Slováci v Kanade svojimi očami“ z roku 2003. Ako jej názov „Vojvodinskí Slováci v Kanade“ naznačuje, mapuje jednotlivé stránky života, kultúry a histórie Slovákov, ktorí prišli do Kanady z Vojvodiny, severnej oblasti Srbska. O vojvodinských Slovákoch sa hovorilo už v prvej knihe, ale až v tomto diele sú podrobnejšie predstavené ich osudy a boj o presadenie sa v novej vlasti, počínajúc rokom 1923, keď je zdokumentovaný príchod prvých z nich až do vydania knihy v roku 2005. Vydaniu knihy predchádzala rovnomenná výstava, ktorá mala v roku 2014 premiéru v srbskom meste Báčsky Petrovec a v putovnej verzii bola uvedená v početných slovenských mestách vo Vojvodine. Kniha rozvíja témy a myšlienky z výstavy v piatich veľkých kapitolách: História, Pracovná morálka, Náboženstvo, Spoločenský život a Spomienky v zrkadle čau. V poslednej kapitole sú uvedené rozhovory s dvadsiatimi Slovákmi o ich skúsenostiach zo života v Kanade.

Popis

Podrobnosti o knihe

Rok vydania

2005, 2012

Počet strán

148

Tvrdá väzba

English, Slovak

Mária Štarkbauerová, Ondrej Miháľ

ISBN (CAN)

978-0-9879151-0-8

Vydavateľ

Kanadský slovenský inštitút

Summary (EN)

This is the second book in the series “Slovaks in Canada”. It follows the “Slovaks in Canada through their own eyes” book published in 2003. This new book explores in greater detail the aspects of the life, culture and history of Slovaks from Vojvodina, the northern province of the Serbian Republic, which were introduced in the first book. The book looks at the life and hardships of the Vojvodina Slovaks in Canada from their first documented arrival in 1923 to the present time. This book offers enriched content that was discovered through the research and hard work that went into preparing the extensive exhibit “Slovaks in Canada from Vojvodina”. The exhibit opened in Báčsky Petrovec during the Slovak National Celebrations on August 1-9, 2004 and later toured in other regions of Vojvodina.  Several thousand Slovaks and citizens of Vojvodina were able to view the dual-language exhibit. This book presents the original material enhanced with greater detail than was possible on the 220 panels. The biggest stumbling block to Slovak immigrants arriving in Canada was the English language. It was necessary for them to learn English yet they made the effort to preserve their culture and heritage in their homes and, later, in the Slovak places of worship and cultural institutions they established. These early immigrants had to plan their one-way trip to Canada very carefully as they were abandoning their way of life before sailing (and later flying) to the new world. In Canada, they become labourers as well as economic and intellectual immigrants. Those who came to Canada eventually joined fraternal organizations and church congregations and organized their own Slovak social activities. They never forgot their families in Vojvodina, kept close in their hearts and with contact maintained by letters, telephone calls and visits home. The book is divided into five major sections. The first, History, where the author discusses the history of Slovak migration and later immigration from 1923 to 2004.  The second chapter, entitled Work Ethic, discusses the work that Slovaks did in Canada from their early arrival through their successful professional careers at the turn of the 21st century. Religion has always been one of the cornerstones of Slovaks and this faith tradition came with them to Canada.  The first migrants to Canada were mostly Lutherans but over time other protestant religions also came to Canada. Within this chapter, the history of Lutherans, Baptists, Nazarenes and Pentecostals is discussed in detail. The fourth chapter entitled Social Life looks at the traditions and customs which Vojvodina Slovaks brought with them to Canada, and features many events, from wedding to funerals. The last chapter is entitled “Reflections in the mirror” and presents immigration stories through question and answer sessions detailing the hardships experienced by numerous Slovak individuals, going back to first immigrants in the 1920s to the last war refugees from 1990s. This book and the stories told within it are an archive of the history of the Slovaks from Vojvodina in Canada and their place within the Slovak Canadian community. The cultural history of this unique people group as presented in this book is indeed worthy of attention and respect from those living in Vojvodina, in Canada, or in Slovakia.

Resumé (SK)

Druhá kniha v kolekcii „Slováci v Kanade“ nadväzuje na knihu „Slováci v Kanade svojimi očami“ z roku 2003. Ako jej názov „Vojvodinskí Slováci v Kanade“ naznačuje, mapuje jednotlivé stránky života, kultúry a histórie Slovákov, ktorí prišli do Kanady z Vojvodiny, severnej oblasti Srbska. Kniha predstavuje život  a ťažký údel vojvodinských Slovákov v Kanade od príchodu prvých z nich až po súčasnosť.  Ponúka širokú škálu informácií, ktoré boli výsledkom výskumu a tvrdej práce pri príprave rozsiahlej rovnomennej výstavy otvorenej  začiatkom augusta 2004 v Báčskom Petrovci v rámci Slovenských národných slávností a neskúr uvedenej na viacerých miestach vo Vojvodine. Dvojjazyčnú výstavu navštívilo niekoľko tisíc Slovákov a obyvateľov iných národností vo  Vojvodine. Kniha ponúka podrobnejší pohľad a materiály, ktoré nebolo možné v plnom rozsahu uviesť na 220 paneloch.  Najväčším kameňom úrazu  pre slovenských prisťahovalcov do Kanady bola angličtina. Boli nútení  sa učiť anglický jazyk a popritom sa snažili zachovať si svoje kultúrne dedičstvo vo svojich domácnostiach a neskôr na pôde cirkevných a kultúrnych inštitúcií, ktoré zakladali.  Prvú prisťahovalci si museli veľmi pozorne naplánovať svoju jednosmernú cestu do Kanady, pretože plavbou (a neskôr letom) do nového sveta opúšťali svoj zabehnutý spôsob života. V Kanade sa stávali robotníkmi, ale aj ekonomickými a vzdelanými prisťahovalcami. Po príchode do Kanady zakotvili v podporných spolkoch a cirkevných kongregáciách a začali si organizovať vlastné slovenské spoločenské aktivity.  Nikdy nezabudli na svoje rodiny vo Vojvodine, nosili ich vo svojich srdciach a udržiavali kontakty prostredníctvom listov, telefonátov a návštev starej vlasti.   Kniha rozvíja témy a myšlienky  v piatich veľkých kapitolách.  Prvá s názvom „História“ popisuje dejiny slovenského prisťahovalectva v rokoch 1923 – 2004. Druhá „Pracovná morálka“ je venovaná práci, ktorú vykonali títo Slováci v Kanade od počiatkov po súčasnosť, keď si mnohí z nich vybudovali úspešné kariéry.  „Náboženstvo“ vždy zohrávalo kľúčovú úlohu v živote Slovákov, ktorí si svoju vieru a s ňou spojené tradície priniesli so sebou. Prví prisťahovalci z Vojvodiny boli väčšinou evanjelici, ale postupne prichádzali aj vyznávači rôznych protestantských cirkví. V tejto kapitole je predstavená história evanjelikov, baptistov, nazarénov a letničného hnutia.  Štvrtá kapitola „Spoločenský život“ popisuje tradície a zvyky, ktoré si vojvodinskí Slováci priniesli zo starej vlasti do Kanady a predstavuje mnohé z nich, od svadieb po pohreby.  Záverečná kapitola Spomienky v zrkadle času predstavuje prostredníctvom rozhovorov strastiplné osudy jednotlivých prisťahovalcov, medzi ktorými sú priekopníci z 20. rokov i vojnoví utečenci z 90. rokov 20. storočia.   Kniha a príbehy, ktoré rozpráva, sú historickým archívom vojvodinských Slovákov v Kanade a zároveň vymedzujú ich miesto v komunite kanadských Slovákov. História a kultúra  tohto jedinečného spoločenstva ľudí prezentovaná v knihe si nepochybne zasluhuje pozornosť a úctu čitateľov vo Vojvodine, Kanade a na Slovensku.