Slovaks in Canada through their own eyes

$50.00


Back Cover

The book “Slovaks in Canada through their own eyes” is the first in a series of books under the banner “Slovaks in Canada”. It was published in 2003 as a follow-up to the same-named exhibit that toured through Bratislava and Banska Bystrica in 2002. The book expands on the themes and ideas presented in the Exhibit. It is the culmination of the dedicated and diligent work by the Slovak Canadian Institute which, with assistance from 50 other organizations, was able to collect original texts, documents and photographs that were used as background in the Exhibit. The book was published on the 120 year anniversary of the first Slovaks arriving in Canada and presents their story from hard beginnings to the present day, when most of their ancestors have established themselves within Canadian society. It also examines their lives through many aspects such as history, religious life, literature, arts, fraternal organizations, sport and folklore. The text is augmented with detailed photographs illustrating the presented topics and issues.

Description

Book Details

Published Year

2003

Page Count

280

Type of binding

Soft cover

Language

English, Slovak

Translation

Mária Štarkbauerová, Ondrej Miháľ

ISBN (SVK)

80-7090-709-6

ISBN (CAN)

0-9683789-3-5

Publisher

Slovak Canadian Institute

Summary (EN)

This is the first book in the series “Slovaks in Canada” and was published in 2003. This book follows the exhibit also called “Slovaks in Canada through their own eyes” but explores, introspectively and in greater detail, various aspects of the life, culture and history of Slovaks in Canada The exhibit “Slovaks in Canada through their own eyes” was presented in Bratislava and Banska Bystrica, Slovakia, in 2002. In the 200 panels, visitors were able to take a look at Slovak Canadian history through all its aspects, starting with the first pioneers who arrived in 1885 through to the beginning of the 21st Century. The book takes those nuggets of wisdom presented in the panels and expands them through seven chapters that present an up-to-date look at Slovaks in Canada. The Introduction summarises the hard work that went into creating the Exhibit and then how this material became a bilingual book. The first chapter titled “History” takes the reader through the major historical events for Slovaks in Canada for the last 120 years starting with the founding of the first Slovak settlement by Count Esterhazy to a short overview the future of Slovaks in Canada. The second chapter “Religion” breaks down the history of Slovaks in Canada based on their beliefs within the three major Slovak religions – Catholic, Greek Catholic and Lutheran. Within each denomination the history of the individual churches across Canada is presented including when the Slovak Churches were constructed and where are they today. The third chapter titled “Literature” discusses the importance of the printed word to Slovaks in Canada and how the books, newspapers and almanacs were published starting in the early part of the twentieth century until the present. The fourth chapter introduces the importance of Art to Slovaks in Canada, as well as some of the artists in painting, photography, wood inlay and sculpture. The fifth chapter is dedicated to various organizations that make up today’s Slovaks in Canada community. Special focus is placed on Thunder Bay, which had many firsts for Slovaks in Canada, and its position as the centre of Slovak Canada through the 1940s. This is followed by the history of the Canadian Slovak League, First Catholic Slovak Union, Matica Slovenska abroad, Slovak Montreal (various Slovak organizations in Montreal), Canadian Slovak Benefit Society, Slovak Cultural and Heritage Centre (today’s Slovak Canadian Institute), Slovak Canadian National Council, Toronto Slovak Singers, Canadian Slovaks from Vojvodina, Club Vojvodina and Slovak Canadian Graduates Recognition Ball,  The sixth chapter is dedicated to Slovak Canadians in Sport. It has a short history of major Slovak personalities in Hockey, Football, Baseball, Basketball and others professionally or in amateur sport. The last chapter is dedicated to Slovak folklore, its history and importance in Canada, starting with the first Folklore troupe in Thunder Bay in 1923 to the major folklore troupes still thriving at the turn of the 21st century. A short history is presented of Lipa, Sirava, Toronto Slovak Dancers, Vychodna Slovak Dancers, Bratislava dancer group and Windsor’s Domovina and Rozmarin dance troupes. At the end of the book is a rich Index for quick reference to the 280 pages that comprise the bilingual 2018 edition of the book “Slovaks in Canada through their own eyes”.

Resumé (SK)

Je to prvá kniha v kolekcii „Slováci v Kanade“, ktorá vyšla v roku 2003 a priamo nadväzuje na rovnomernú výstavu, pričom danú problematiku rozpracováva podrobnejšie a skúma rozličné aspekty života, kultúry a histórie Slovákov v Kanade.  Výstava bola v roku 2002 uvedená na Slovensku, v Bratislave a Banskej Bystrici.  Prostredníctvom 200 panelov mali návštevníci možnosť zoznámiť sa s jednotlivými stránkami života Slovákov v Kanade od príchodu prvých priekopníkov v roku 1885 do začiatku 21. storočia.  V knihe sú zozbierané zrnká poznatkov z panelov, ktoré sú v  siedmich kapitolách knihy detailnejšie rozvinuté a aktualizované. V úvode je zhrnutá náročná práca, vďaka ktorej vznikla výstava. Vysvetľuje sa tu aj, ako sa  zo zozbieraného materiálu zrodila dvojjazyčná kniha.  Prvá kapitola nazvaná „História“ prevedie čitateľa cez najvýznamnejšie udalosti 120 ročnej histórie, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili život kanadských Slovákov, počínajúc prvým slovenským osídlením  organizovaným grófom Esterházsym a končiac stručným výhľadom do budúcnosti. Druhá kapitola „Náboženstvo“ predstavuje históriu Slovákov z hľadiska vierovyznania, podľa ktorého sa Slováci delili do troch veľkých cirkví – rímskokatolíckej, gréckokatolíckej a evanjelickej. V rámci každej z nich je uvedená história jednotlivých kostolov a farností na celom území Kanady, pričom sa čitateľ dozvie, kedy boli postavené a aký je ich dnešný osud.  Tretia kapitola „Literatúra“ vysvetľuje dôležitosť tlačeného slova pre kanadských Slovákov a ako vznikali  jednotlivé knihy, noviny a almanachy v prvej polovici 20. rokov a aká je ich súčasná podoba. Štvrtá kapitola pojednáva o úlohe umenia v živote Slovákov v Kanade a predstavuje najvýznamnejších maliarov, fotografov, rezbárov a sochárov. Piata kapitola je venovaná jednotlivým organizáciám pôsobiacich v slovenskej komunite v Kanade. Osobitá pozornosť je  venovaná mestu Thunder Bay, ktorému patria mnohé prvenstvá v histórii kanadských Slovákov a ktoré až do 40. rokov 20. storočia bolo centrom slovenskej Kanady.  Ďalej sa tu uvádza história Kanadskej slovenskej ligy, Prvej katolíckej slovenskej únie, Zahraničnej Matice slovenskej, slovenských organizácii v Montreale, Kanadského slovenského podporného spolku, Strediska slovenského kultúrneho dedičstva (dnešný  Slovenský kanadský inštitút), Slovenskej kanadskej národnej rady, Toronto Slovak Singers, Kanadských Slovákov z Vojvodiny, Klubu Vojvodina a Slovenského kanadského plesu na počesť absolventov. Šiesta kapitola sa zaoberá slovenskými športovcami v Kanade. V krátkosti sú predstavené osudy najvýznamnejších osobností hokeja, futbalu, baseballu,  basketbalu a ďalších športových odvetví.   Záverečná kapitola rozoberá históriu a dôležitosť slovenského folklóru, od prvého folklórneho súboru založeného v roku 1923 v Thunder Bay po súbory, ktoré žnú úspechy v 21. storočí. Bližšie sú predstavené najvýznamnejšie súbory ako  Lipa, Šírava, Toronto Slovak Dancers, Východná Slovak Dancers, Bratislava dancer group, Domovina a Rozmarín. V závere knihy sa nachádza bohatý index , ktorý umožňuje rýchle vyhľadávanie na 280 stranách dvojjazyčného vydania z roku 2018.

Résumé (FR)

Le présent livre représente une deuxième partie d’un projet grandiose, qui est né sous l’initiative du Centre de la culture et de l’héritage des Slovaques de Canada (CKDKS) assurant  en même temps sa gestion et la coordination des travaux. Afin de réussir ce projet, les dirigeants et les membres d’organisations contemporaines et de celles qui ont déjà cessé leurs activités ont été contactés pour pouvoir établir une image la plus fidèle possible de la vie des organisations, des associations, des églises et des paroisses slovaques au Canada. Les représentants de 55 organisations slovaques au Canada ont répondu à cet appel et se sont  mis à travailler ensemble pour arriver à un objectif commun – faire mieux connaître des Slovaques du Canada, leur histoire, leur culture et leurs succès acquis au cours de leur présence dans ce pays. La première partie de ce projet était l’exposition « Les Slovaques au Canada par leurs propres yeux », qui a eu lieu en Slovaquie en été et en automne 2002. Le livre arrive une année et demi après elle et n’est pas seulement son simple enregistrement, mais les lecteurs peuvent y trouver d’autres informations et d’autres photographies qui n’ont pas été encore publiées.      Le 120ème anniversaire de l’arrivée des premiers immigrés slovaques au Canada représente une borne milliaire très importante pour évaluer leur contribution à la construction du Canada.  En plus, les Slovaques au Canada n’ont jamais oublié ses compatriotes en Slovaquie et ils ont réussi à maintenir leur identité et leur culture même si loin de leur patrie originelle.  Le travail dur des immigrés slovaques a ouvert à leurs enfants les portes dans toutes les couches de la société canadienne. Les descendants des premiers Slovaques peuvent être très fiers des succès acquis par leurs parents et par leurs grands-parents et des opportunités  que l’héritage slovaque offre à chacun parmi eux. La communauté de presque 120 000 Slovaques vivant au Canada est devenue une partie intégrale de l’histoire du Canada.   Les immigrés slovaques venaient au Canada en plusieurs vagues et c’est pourquoi il est très difficile de parler d’une certaine homogénéité de la commuanauté slovaque. C’était environ à 1880, que les premiers immigrés sont arrivés sur les prairies du Canada. Leur arrivée résultait de la situation économique très difficile dans leur pays d’origine. Pour mieux survivre dans les conditions impitoyables  et pour mieux supporter son expatriation, ils ont créé de nombreuses organisations fraternelles ayant leurs cellules dans tous les coins du pays où les Slovaques s’étaient installés. La religion a joué toujours un grand rôle dans la vie des Slovaques, c’est la raison pour laquelle la vie sociale et culturelle des Slovaques était organisée surtout autour des églises et des paroisses. Après la première guerre mondiale, la misère perdurait et les Etats Unis ont fermé leurs frontières devant les nouveaux immigrés, ce qui a provoqué une nouvelle vague de Slovaques se dirigeant vers le Canada. Même si Canada n’était pas leur premier choix, il est devenu leur nouvelle patrie. La fin de la deuxième guerre et les troubles politiques en Europe centrale ont apporté une autre vague de Slovaques. Un grand afflux de nouveaux  immigrés a été provoqué en 1968 par l’invasion des armées de la Traité de Varsovie en Tchécoslovaquie. Au cours de trente dernières années, on a constaté une baisse considérable d’immigrés slovaques, mais avec l’indépendance de la Slovaquie acquise en 1993, l’intérêt des Slovaques de venir au Canada et de chercher un meilleur avenir économique pour leurs familles de nouveau accroît. Cette nouvelle vague d’immigrés rarement bâtit son avenir sur les bases des organisations créées par les générations précédentes et on peut seulement espérer, qu’elle trouve sa propre voie comment maintenir la présence slovaque dans la mosaïque multiculturelle du Canada.  Le livre se compose de chapitres suivants : l’histoire, la religion, la littérature, l’art, les organisations, le sport et le folklore. A part de l’histoire et la vie sociale au sein des  organisations nationales et religieuses, il présente les réussites remarquables, que les Slovaques ont acquis dans de différents domaines et peut servir de base pour une recherche plus approfondie.